நம்மவர் (Our Very Own) — Celebrating The Authors of Singapore

Date & Time

9 March, 4pm – 5.30pm, 7pm – 8.30pm

Venue

Auditorium,
Malay Heritage Centre,
85 Sultan Gate,
Singapore 198501

Admission

$15. Register via here. For more information, contact [email protected].

Description

படைப்பாளரும் செய்தியாருமான லதாவின் நூலிலிருந்து ‘நான் கொலை செய்யும் பெண்கள்’ எனும் நூலிலிருந்து ‘அடையாளம்’ எனும் சிறுகதை, மற்றும் ‘The Goddess in the Living Room’ நூலிலிருந்து அலிசா, நிர்வாணம், வலி(Alyssa again) கதைகளின் தமிழ் மேடை வாசிப்பு மற்றும் கருத்து பரிமாற்ற முறையில் படைக்கப்படுகின்றன

A dramatic stage reading of the short story, “Identity”, from The Goddess in the Living Room by Latha Krishnasamy, associate editor of Tamil Murasu.

Organised By

Avant Theatre & Language

About the Organiser

Established in 2011, Avant Theatre seeks to reinvigorate and rethink the performance barriers between audiences and actors in order to forge closer ties between performer and observer. It showcases commercially appealing productions and is a platform to encourage partnership between local and international arts organisations.